Sex is art

Gepubliceerd op 24 februari 2023


N ic o T a e yma n s e n
Domi e n ,
a l i a s S t u d i o S t o u t p o e p ,
p r e s e n t e r e n i n h e t
k a d e r v a n A n twe r p
J ewe l l e r y We e k 202 2
h u n k u n stwe r k e n me t
e e n k n i p o o g .
V e rwa c h t e e n l e k k e r
g e b a l d e t e n t o o n st e l l i n g
d i e n a a r we h o p e n d e
n o d i g e g l iml a c h e n
g o o d f e e l i n g z a l
v e rs p r e i d e n .
De k u n st e n a a rs d ri n k e n
g r a a g e e n g l a s me e .

SEO, SEA en Webdesign door Applic Group